Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

V rámci našej činnosti kladieme veľký dôraz na ochranu Vašich osobných údajov a Vaše súkromie. Pri akomkoľvek používaní Vašich osobných údajov dodržiavame príslušné všeobecne záväzné právne predpisy. Získavame a používame iba také Vaše osobné údaje, ktoré skutočne potrebujeme a používame ich výlučne z oprávnených dôvodov, ktoré môžete očakávať alebo Vám budú vysvetlené v týchto pravidlách ochrany osobných údajov (ďalej len „Pravidlá ochrany osobných údajov“). Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri vykonávaní našej činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.

Vaše osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne, v súlade s Nariadením a Zákonom.

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme Vám mohli poskytnúť odpovede na všetky Vami položené otázky, týkajúce sa informácii o našich produktoch, a tiež na to, aby sme Vám mohli dodávať naše produkty v najlepšej možnej kvalite, či zlepšovať našu ponuku tovarov pre Vás. Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali tieto Pravidlá ochrany osobných údajov a oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako sa za registrujete na našom webovom sídle www.avitalita.eu pre niektorý z účelov uvedených nižšie v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov. Tým, že nám poskytnete niektoré svoje osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú tieto spracúvané podľa týchto Pravidiel ochrany osobných údajov. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť najmä v poskytovaní odpovedí na Vaše otázky.

 1. Prevádzkovateľ

  PHARMED service, s.r.o.
  sídlo: Holubičia 25, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
  IČO: 36 564 923
  zapísaná v obchodnom registri OS Nitra, odd.: Sro, vložka č. 15301/N
  zastúpená: Ing. IldikóCsandová, konateľ spoločnosti

  (ďalej len „Prevádzkovateľ“, „naša spoločnosť“, „my“, alebo „naše“)

 2. Kontaktné údaje
  Adresa: Holubičia 25, 940 01 Nové Zámky, Slovenská republika
  Telefonický kontakt: + 421 905 970 173
  E-mail: pharmedzavináčpharmed.sk
 3. Dotknutá osoba
  Dotknutou osobou sa rozumie:
  • akýkoľvek poskytovateľ zdravotnej starostlivosti – fyzická osoba (predovšetkým lekár/lekárnik), ktorý sa zaregistruje na našom webovom sídle www.avitalita.eu za účelom získania podrobných informácii o produktoch z našej ponuky.
  • akýkoľvek návštevník našej webovej stránky www.avitalita.eu.
 4. Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a spracúvame

  Spôsob získania osobných údajov Kategórie získavaných osobných údajov

  Registrácia za účelom získania podrobných informácii o produktoch z našej ponuky

  V prípade, ak sa rozhodnete registrovať na www.avitalita.eu

  • Vaše meno, priezvisko, adresa
  • Vaša e-mailová adresa
  • Vaše prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno/e-mail a heslo)

  Vyplnenie kontaktného formulára

  V prípade, ak vyplníte kontaktný formulár na www.avitalita.eu budeme Vás kontaktovať za účelom odpovede na Vaše otázky

  • Vaše meno a priezvisko
  • Vaše obchodné meno
  • Vaša e-mailová adresa

  Prehliadanie webových stránok www.avitalita.eu

  • Informácie o vašom online správaní počas prehliadania webových stránok našej spoločnosti a informácie o tom, že ste klikli na jednu z našich reklám (vrátane reklám na webových stránkach iných subjektov)
  • Informácie o zariadeniach, prostredníctvom ktorých ste využili služby našej spoločnosti (vrátane výrobcu, modelu a operačného systému, IP adresy, typu prehliadača a identifikátorov mobilného zariadenia, dátumu a času vášho prístupu, adresy webovej stránky, z ktorej ste boli presmerovaný/á na našu webovú stránku, iných údajov prenášaných cez štandardné HTTP(s) protokoly, údaje použité na online reláciu po prihlásení)

 5. Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

  V tejto časti Vás informujeme o tom, na aké účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje, a tiež aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov.

  Účel spracúvania osobných údajov Právny základ spracúvania osobných údajov

  Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť Vám podrobné informácie k produktom/tovarom z našej ponuky, týkajúce sa najmä ich použitia, nežiaducich účinkov, účinných látok a iných doplňujúcich informácií, ktoré od nás žiadate

  • Plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia)

  Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri Vašej registrácii využívame aj na to, aby sme Vás mohli informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách či výhodných ponukách produktov/tovaru našej spoločnosti, a to prostredníctvom správ zasielaných e-mailom, alebo prostredníctvom tlačeného katalógu s ponukou našich tovarov zasielaného poštou, či doručovaného osobne. Vaše údaje používame aj na skvalitnenie našich služieb a vzájomnej komunikácie, napríklad údaje, ktoré ste nám zaslali spolu s otázkami, ktoré ste nám položili o našich produktoch, využívame na to, aby sme Vám mohli odporučiť iné tovary, o ktoré by ste mohli mať záujem.

  • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

  Vaše osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky a na zlepšovanie našich služieb a prevádzky. Na našich webstránkach využívame súbory cookie a ďalšie podobné technológie, aby sme Vám umožnili čo najlepšie užívať funkcie našich webstránok. Podrobné informácie o súboroch cookie a o možnosti ich vypnutia nájdete v Pravidlách používania súborov cookie a iných internetových technológií.

  • Oprávnený záujem (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia)

  Niektoré spôsoby využívania Vašich osobných údajov sú založené na tzv. oprávnených záujmoch našej spoločnosti, ktoré zahŕňajú::

  • starať sa o potreby našich zákazníkov;
  • propagáciu a predaj našich tovarov;
  • starostlivosť o Váš užívateľský účet;
  • ochranu a podporu našej obchodnej činnosti a našich zákazníkov.

  Zároveň Vás ubezpečujeme, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov na účely definované v týchto Pravidlách ochrany osobných údajov dôsledne dodržiavame zásadu nevyhnutnosti a primeranosti, t. j. vykonávame len také spracovateľské činnosti, ktoré sú absolútne nevyhnutné pre dosiahnutie vyššie uvedených účelov spracúvania osobných údajov, a to výlučne v rozsahu primeranom týmto účelom. V nadväznosti na to uplatňujeme predovšetkým zásadu minimalizácie údajov a zásadu minimalizácie uchovávania údajov tak, ako je uvedené nižšie.

 6. Kategórie príjemcov osobných údajov

  Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať subjektom, ktoré poskytujú služby našej spoločnosti. Od všetkých našich poskytovateľov služieb však striktne vyžadujeme, aby dôsledne dbali na ochranu osobných údajov a Vaše osobné údaje nepoužívali na vlastné účely (napr. marketing), ak im na to sami neudelíte výslovný súhlas. Osobné údaje, ktoré zdieľame sú iba tie, ktoré naši poskytovatelia služieb nevyhnutne potrebujú k poskytovaniu služieb. Ide napríklad o subjekty, ktoré našej spoločnosti poskytujú nasledovné služby:

  • technologické služby (napr. správa IT koncových zariadení, správa výpočtovej techniky, správa serverovej infraštruktúry)
  • poskytovanie služieb súvisiacich s tvorbou a prevádzkou webstránok v prípade potreby,
  • doručovateľské a kuriérske služby v prípade potreby,
  • spoločnosti, ktoré zabezpečujú priamy marketing a v našom mene rozosielajú elektronickú komunikáciu vrátane informácií o ponuke našich tovarov, novinkách, či zľavových akciách našej spoločnosti,
  • služby zisťovania spokojnosti zákazníkov,
  • služby vedenia účtovníctva, 
  • právne služby.

  Niektoré Vaše osobné údaje môžeme poskytovať štátnym orgánom a iným orgánom verejnej moci a správy, a to v prípadoch, keď nám taká povinnosť vyplýva zo zákona, alebo je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu práv a oprávnených záujmov našej spoločnosti, alebo tretích osôb.

 7. Poskytnutie osobných údajov

  Nie ste povinný/á poskytnúť nám Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú nevyhnutné pre poskytnutie požadovaných informácii o našich produktoch/tovaroch. V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje neposkytnete, nebude možné, aby sme Vám poskytli niektoré informácie o našom tovare, ktoré od nás budete požadovať, alebo iné informácie, ktoré poskytujeme len našim registrovaným užívateľom.

 8. Doba uchovávania osobných údajov

  Vaše osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi najviac po dobu 10 (desať) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov Vás ako dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Dĺžka takejto doby uchovávania je podmienená predovšetkým nevyhnutnosťou uchovávania týchto osobných údajov pre prípad potreby preukázania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov.

 9. Práva dotknutej osoby

  V zmysle ustanovenia článku 13 Nariadenia máte

  1. Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov

   Máte právo:

   1. kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je spracúvanie vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje naša spoločnosť;
   2. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom;
   3. ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.
  2. Právo na prístup k osobným údajom

   Na základe žiadosti adresovanej kontaktnej osobe e-mailom alebo poštou máte právo získaťkópiu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to prostredníctvom e-mailu, ak nepožiadate o iný spôsob poskytnutia osobných údajov.

  3. Právo na opravu osobných údajov

   Máte právo na to, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spracúvania osobných údajov máte tiež právo na doplnenie Vašich neúplných osobných údajov.

  4. Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
   Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali Vaše osobné údaje v prípade, ak:
   1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
   2. odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
   3. namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode IX. 1. písm. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode IX. 1. písm. b. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov;
   4. Vaše osobné údaje saspracúvali nezákonne;
   5. Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky.
  5. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
   Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov v prípade, ak:
   1. ste napadli správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
   2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov, pričom žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
   3. už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
   4. ste namietali voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov uvedených v bode X. 1. písm. a. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
  6. Právo na prenosnosť údajov

   Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme Vám v tom bránili, ak:

   1. je spracúvanie osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo na zmluve;
   2. ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
  7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

   V prípade, ak sa budete domnievať, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona.

 10. Uplatnenie práv 

  Všetky svoje práva si ako dotknutá osoba môžete uplatniť oslovením kontaktnej osoby uvedenej v bode II. týchto Pravidiel ochrany osobných údajov, a to písomne alebo e-mailom, a tiež zákonom ustanoveným postupom adresovaným dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka: http://www.dataprotection.gov.sk/.

  Vaša žiadosť ako dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených zákonom.

 11. Zmena pravidiel ochrany osobných údajov

  Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Takáto zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom nedotkne Vašich práv, ktoré Vám vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.

Používaním stránok prevádzkovateľa súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií OK